הדיווחים הנדרשים למוסדות השונים

אחת לתקופה אתה חייב לדווח למוסדות השונים, כדלהלן:

מס ערך מוסף

אחת לחודש, או חודשיים, על פי מחזור ההכנסות של העסק, תצטרך לדווח על הכנסותיך ועל התשומות שתבע. מועד הדיווח והתשלום הוא עד 15 לחודש העוקב, אלא אם תדווח באמצעות האינטרנט עד 19 לחודש העוקב. החל משנת 2013, כמעט כל עוסק מורשה יצטרך לדווח למע"מ במסגרת "דיווח מקוון". אני ממליץ לבדוק עם רואה חשבון את החובה החלה עליך.

"עוסק פטור", זה שמחזור הכנסותיו אינו עולה על 76,884 ₪ לשנה, ואשר נרשם ככזה, ידווח אחת לשנה, עד 31 במרס בשנה העוקבת, על מחזור הכנסותיו. במידה ומחזור הכנסותיו יעלה על הסכום הנ"ל, הוא יהיה חייב לשלם מע"מ על ההפרש, וסביר להניח שמע"מ ידרשו ממנו להירשם כ"עוסק מורשה".

מס הכנסה

למס הכנסה עליך לדווח במספר דרכים:

  • תשלום מקדמות – מס הכנסה מחושב על הכנסותיך השנתיות, אך פקיד השומה יבקש ממך לשלם מקדמות על חשבון המס השנתי. המקדמות מחושבות בדרך כלל באחוזים מתוך המחזור העסקי שלך. עם הגשת הדוח השנתי ייערך לך חישוב סופי של המס, ואתה תקבל את ההפרשים שנצברו לזכותך ("החזר מס") או לשלם הפרשים שנצברו לחובתך. המקדמות משולמות עד 15 לחודש העוקב. אתה יכול לבקש לשנות את גובה המקדמות על סמך דוח רווח והפסד משוער שתגיש לפקיד השומה.
  • ניכוי במקור – מס הכנסה אינו סומך עליך שתשלם את מלוא המקדמות שיוטלו עליך. לפיכך הוא דורש מהלקוחות שלך שינכו חלק ממה שמגיע לך מהם, ויעבירו אותו לפקיד השומה ישירות. ניכוי זה נקרא "ניכוי מס במקור". במידה ואכן לקוחות ניכו לך במקור, הנך רשאי לקזז סכום זה ממקדמות המס שעליך לשלם. לדוגמא, אם המקדמה המחושבת היא 2,000 ₪, ולקוח מסוים ניכה לך באותו החודש 400 ₪, הנך רשאי לשלם מקדמה בגובה 1,600 ₪ בלבד.
  • דיווח על משכורות ששולמו לעובדים – אחת לחודש או חודשיים, לפי כמות העובדים שלך, תצטרך לדווח על המשכורות ברוטו ששלמת לעובדיך ועל המס שנוכה מהם. את המס שנוכה מהם עליך להעביר לפקיד השומה עד 15 לחודש העוקב.
  • דוח שנתי – אחת לשנה הנך חייב להגיש דוח שנתי על הכנסותיך. לדוח זה עליך לצרף דוח רווח והפסד של העסק שלך. כמוכן יש לצרף פרטים על הכנסות הפטורות ממס (כגון השכרת דירה למגורים, עד ל"תקרה" מסוימת), או הכנסות החייבות במס מוגבל (כגון הכנסות משוק ההון). המס הסופי שלך יחושב על כלל הכנסותיך החייבות במס.
  • הצהרת הון – אחת למספר שנים תתבקש להגיש לפקיד השומה הצהרה על ההון האישי שלך. ההצהרה היא מעין "תמונת מצב" לסוף השנה, והיא נערכת על סמך העלות הנומינלית של הנכסים שברשותך. לאור מורכבותה, רצוי להכין הצהרה זו עם רואה חשבון.

ביטוח לאומי

לביטוח הלאומי עליך לדווח במספר דרכים:

  • תשלום מקדמות על חשבון הביטוח לאומי השנתי שלך. המל"ל יקבע לך מקדמות המבוססות על הכנסתך השנתית המשוערת, עליה דיווחת עם פתיחת התיק. עם הגשת הדוח השנתי לפקיד השומה, ייערך לך חישוב סופי של דמי הביטוח הלאומי. זכותך לשנות את גובה המקדמות פעם אחת בכל רבעון במהלך השנה, ובסך הכול 4 פעמים בשנה. את התשלום יש להעביר למל"ל עד 15 בחודש העוקב.
  • דיווח על עובדים – במקביל לדיווח לפקיד השומה, עליך לדווח על המשכורות ששלמת לעובדים ועל דמי ביטוח לאומי החלים עליך כמעסיק ועל דמי הביטוח שגבית מעובדיך. את התשלום יש להעביר למל"ל עד 15 בחודש העוקב.

לפגישת יעוץ ראשונה בחינם עם רואי החשבון משה פרג או אילן כהן

טל' – 6288180 שלוחה 0

 

השארת תגובה