ניהול ספרי חשבונות – סוגי ספרי חשבונות

עסק עצמאי חייב לנהל ספרי חשבונות שצורתם נקבעה בתקנות מס-הכנסה. תוכנם וצורתם של ספרי החשבונות מותאמים לכל עסק בהתאם לאופיו ולגודלו. בפרק זה אתאר בקווים כלליים את אופיים של ספרי החשבונות, ואציג בפירוט את ההוראות הנוגעות להוצאת "מסמכים ראשוניים" כגון "קבלה" "הזמנה" "חשבונית-מס" וכו'.

תקינותם של ספרי החשבונות היא קריטית ביחסים שבינך לבין פקיד השומה. מאחר שהכנסתך לצורכי מס נקבעת על-פי הרישומים בספרי החשבונות, פקידי השומה יקפידו על איכות ניהולם. נישומים אשר ספרי החשבונות שלהם אינם עומדים בתקנים שנקבעו עלולים לשלם מס נוסף (וגם קנסות) מאחר שלפקידי השומה יש סמכות להתעלם מהם.

ספרי החשבונות מתחלקים לשני סוגים עיקריים:

  • ספרי חשבונות בשיטה "החד-צידית"
  • ספרי חשבונות בשיטה "הכפולה"

בנוסף לספרים אלה ישנם סוגי עסקים החייבים בניהול ספרים מיוחדים כגון "כרטיסי עבודה" (מוסכים), "ספר סחר" ו"ספר תיווך" (סוחרי רכב), "ספר תלמידים" (בתי-ספר), "ספר עסקאות" (סוחרי מקרקעין), "דוח תפוקה" (סוכני ביטוח), "ספר אורחים" (בתי-אירוח) ועוד. רשימה זו אינה סגורה, ורצוי להתייעץ עם רואה-החשבון שלך על החבות הכוללת לניהול ספרי חשבונות.

 

ספרי חשבונות בשיטה "החד-צידית"

ספרים אלה פשוטים יחסית ונותנים מידע חלקי בלבד. הנישום צריך לנהל "ספר תקבולים ותשלומים" שבו הוא רושם את ההכנסות ואת ההוצאות שלו על-פי חשבוניות-המס שהוציא (על הכנסותיו) וקיבל (על הוצאותיו). אין מעקב אחר התחשבנות עם בנקים, לקוחות וספקים. הספר יכול להיות מנוהל ידנית או באמצעות תוכנת מחשב מורשית. בסוף שנת המס עליך לערוך "דוח רווח והפסד" ובו לרשום את כל ההכנסות וההוצאות כפי שנרשמו בספר זה ועל-פי סיווגן. מי שרשאי לנהל ספרי חשבונות בשיטה זו הם בדרך כלל עצמאים שמחזור הכנסותיהם קטן ואינו עולה על כמה מיליוני ש"ח בשנה. בעסקים של בעלי מקצועות חופשיים (עורכי-דין, מהנדסים, רואי-חשבון, רופאים ועוד) אפשר לנהל ספרי חשבונות בשיטה זו גם אם מחזור הכנסותיהם גבוה מזה.

 

ספרי חשבונות בשיטה "הכפולה"

בספרים אלה יירשמו כל הפעולות הכספיות והחשבונאיות הנעשות בעסק לרבות ההכנסות וההוצאות, מעקב אחר ההתחשבנות עם בנקים, לקוחות, ספקים, מוסדות, עובדים וצדדי ג' אחרים. השיטה נקראת "כפולה" מפני שכל פעולה כלכלית נרשמת בשני כרטיסי חשבון לפחות (למשל הוצאת חשבונית-מס ללקוח נרשמת בכרטיס "הכנסות", בכרטיס "לקוח" ובכרטיס "מע"מ עסקאות"). שיטה זו מורכבת מהשיטה "החד-צידית" והיא מתבצעת על-ידי מנהל חשבונות מוסמך.

העסקים החייבים בניהול השיטה "הכפולה" הם עסקים גדולים וחברות בע"מ. בסוף שנת המס עורך רואה-החשבון דוחות כספיים הכוללים את המאזן, את דוח הרווח וההפסד ונספחים שונים. למרות שהשיטה ה"כפולה" מסובכת יחסית, עסקים רבים משתמשים בה מפני שהיא כוללת מעקב על ההתחשבנות שלהם עם הבנק, עם הלקוחות והספקים, ונותנת להם מידע שוטף בעל ערך רב.

השארת תגובה